Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 71) Genel Yönetim Mali İstatistiklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 90)

  1. Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 71) Genel Yönetim Mali İstatistiklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 90)

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 71) Genel Yönetim Mali İstatistiklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 90)

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 71) Genel Yönetim Mali İstatistiklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 90) - MuhasebeTR

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 71) Genel Yönetim Mali İstatistiklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 90)

15 Haziran 2024 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32577

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 71)

GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 90)

MADDE 1- 31/12/2021 tarihli ve 31706 beşinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 71) Genel Yönetim Mali İstatistiklerinin 2 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Muhasebe işlemlerini Bakanlığın Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi (BKMYBS) ve Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi (DMİS) üzerinden yürüten kamu idarelerinin verileri söz konusu Sistemler üzerinden derlenir. Bu kamu idareleri için bu Tebliğin KBS üzerinden veri derlenmesine ilişkin hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 2- Aynı Tebliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 5018 sayılı Kanunun 52 nci ve 53 üncü maddeleri, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 221 inci maddesi, 3/12/2014 tarihli ve 2014/7052 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 328 inci maddesi ile 24/2/2018 tarihli ve 30342 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mali İstatistik Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 3- Aynı Tebliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4- (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

a) Alt sektör: Genel yönetim sektörünü oluşturan merkezi yönetim, mahallî idareler ve sosyal güvenlik kurumlarını,

b) Ara veri: 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında açıklanan mizanları,

c) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını (Muhasebat Genel Müdürlüğü),

ç) Birim: EK’teki listede sayılan birimleri,

d) Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi (BKMYBS): Kamu mali yönetimi ile ilgili fonksiyonel süreçleri destekleyen, birbirleri ile etkileşimli bir şekilde çalışan ve gerekli durumlarda ilgili taraflara ve karar vericilere rapor ve bilgi sunan yazılımların oluşturduğu entegre sistemler bütününü,

e) Çerçeve hesap planı: Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre belirlenen hesap planını,

f) Çıktı: Mali İstatistik Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde sayılan mali istatistik tablolarını,

g) Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi (DMİS): Genel ve özel bütçeli idarelere bağlı döner sermayeli işletmelerin mali işlemlerinin yürütülmesine imkân veren ortak web tabanlı sistemi,

ğ) Genel yönetim sektörü: Mali istatistiklerin derlenmesi amacıyla 5018 sayılı Kanunun 52 nci maddesine dayanılarak uluslararası standartlar esas alınarak belirlenen ve EK’teki listedeki birimlerden oluşan sektörü,

h) İl kontrol görevlisi: İl sınırları dâhilindeki birimlere ait hesapların muhasebe birimi kontrol görevlileri vasıtasıyla derlenmesini ve incelenmesini koordine etmekle görevli defterdarlık muhasebe müdürünü,

ı) Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS): Verilerin Bakanlığa aktarılmasında kullanılan sistemi,

i) Kanun: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu,

j) Kaynak veri: Muhasebe birimlerince yapılan her bir yevmiye kaydını,

k) Mahallî idare birlikleri: 26/5/2005 tarihli ve 5355 sayılı Mahallî İdare Birlikleri Kanunu kapsamındaki birlikleri,

l) Muhasebe birimi kontrol görevlisi: Birimlere ait ara verilerin zamanında derlenmesini sağlamak, muhasebe tekniğine uygunluğunu kontrol etmek ve gerekli düzeltmeleri yaptırmak için il merkezinde muhasebe müdürünün önerisiyle Defterdar tarafından görevlendirilen defterdarlık uzmanını, ilçelerde malmüdürünü,

m) Sosyal tesis: EK’teki listede sayılan kamu idarelerince işletilen ve ilgili olduğu idarenin bütçesi içerisinde yer almayan eğitim, dinlenme ve spor tesisi, misafirhane, kreş, anaokulu, yemekhane, orduevi, askeri gazino, kışla gazinosu, dinlenme kampı, askeri kantin, çocuk bakımevi, öğretmenevi, öğretmen lokâli, öğretmen eğitim merkezi, tatil köyü, polis moral eğitim merkezi, polisevi, polis misafirevi ve lokâli, eğitim ve dinlenme kampı, termal tesis ve benzeri sosyal tesisleri,

n) Uluslararası standartlar: Uluslararası Para Fonunun yayımlamış olduğu Devlet Mali İstatistikleri Kılavuzunu,

o) Üst yönetici: Kanun kapsamında yer alan birimlerde Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen üst yöneticiyi, Kanun kapsamında yer almayan birimlerde ise ilgili kamu kurum ve kuruluşunun en üst yöneticisini,

ö) Veri: Konsolide mali istatistik tablolarının hazırlanmasına esas teşkil eden veriyi,

ifade eder.”

MADDE 4- Aynı Tebliğe 7 nci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş, mevcut ikinci fıkrasında yer alan “Birimlerce” ibaresi “İkinci fıkra dışında kalan birimlerce” şeklinde değiştirilmiştir.

“(2) EK’teki listede merkezi yönetim bütçe içi kurumlarda sayılan fonlar ve özel hesaplara ilişkin detaylı veriler, fon ve özel hesabın ilgili kurumu tarafından aylık dönemler için takip eden ayın 7 nci günü sonuna kadar, yıllık dönemler için ise (Ocak-Aralık dönemi) takip eden yılın Ocak ayının 15 inci günü sonuna kadar Bakanlığa gönderilir.”

MADDE 5- Aynı Tebliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16- (1) Bütçe politikası, gelir ve giderlerin izlenmesi amacıyla il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve mahallî idare birliklerine ait olup EK’teki listede yer almayan şirketlerin verileri, Bakanlıkça talep edilebilir ve kullanılabilir.

 (2) Mahallî idareler ve sosyal güvenlik kurumları, bütçe tahminleri ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablolarını Kasım ayı sonuna kadar KBS üzerinden Bakanlığa gönderirler.”

MADDE 6- Aynı Tebliğin 18 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7- Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Kapsama alınan birimlerin geçmiş yıllara ait verileri

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Genel yönetim sektörü kapsamına ilk defa alınan birimler, Bakanlık tarafından talep edilen geçmiş yıllara ait verilerini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen ayın sonuna kadar Bakanlığa gönderir.”

MADDE 8- Aynı Tebliğin EK’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 9- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Eki için tıklayınız.

(15.06.2024)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.